مقالات مدیریت کسب و کار

3 اصل مهم در ایجاد ارتباط موثر

افرادی که روابطی گرم برقرار می کنند، با مشکلات کمتری مواجه می شوند و از ارتباطات خود بیشتر لذت می برند. با این وجود، ایجاد چنین روابطی با دیگران نیازمند گذر از رگبار نشانه ها و پیام هایی است که هر روز مردم را بمباران می کنند. منظور ما تبدیل شدن به یک ارتباط برقرار کننده و همدل موثر است، مهارتی که می توانید به خود بیاموزید و از یادگیری آن خوشنود شوید.

1394/07/04 2579 1 4
بازگشت به صفحه اصلی